Disclaimer

De Altaica fondsen zijn subfondsen van het Alpha High Performance Fund waarvan Elite Fund Management B.V. de beheerder is en houder van de vergunning. De informatie zoals opgenomen op deze website is samengesteld door Elite Fund Management B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam), hierna te noemen: ”Elite“. Elite staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14635575. Tevens beschikt Elite over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling. Performax B.V. (een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan Parijsboulevard 209, Office 413, 3541 CS te Utrecht), hierna te noemen: ”Performax“ is de eigenaar van de merkrechten van Altaica Capital en het intellectueel eigendom van de beleggingsstrategieën. In het kader van deze samenwerking worden de Partijen Elite en Performax samen aangeduid als “Altaica”.

Altaica spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen juist en volledig is, daarentegen kan Altaica niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Altaica verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiële) producten die door Altaica worden aangeboden. De informatie op deze website is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product, noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.
Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen of berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site word door Altaica uitdrukkelijk uitgesloten. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Altaica zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Altaica aanvaard in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Tevens is Altaica niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de Altaica websites die de informatie toegankelijk maakt.

E-mailcommunicatie
De informatie uit de door Altaica verstuurde e-mails (en eventuele bijlagen) zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien de e-mail die u van Altaica heeft ontvangen niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en de e-mail te vernietigen. Altaica kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mailcommunicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Altaica hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Altaica de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Altaica aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Altaica niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Altaica behoud alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Altaica rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Altaica is het niet toegestaan links naar sites van Altaica weer te geven.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.
Ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar het Altaica Privacy Statement.

Wijzigingen
Altaica behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Do you have any questions?

Please feel free to contact us.